DEMO
FI/ SE
 
 
 

Yleistä käsityö- ja muotoilukoulusta

Taito käsityö- ja muotoilukoulu on iloisen tekemisen ja onnistumisen paikka. Taito Etelä-Suomi ry:n ja Taito Uusimaa ry:n yhdistymisen myötä toiminta-alueemme on laajentunut. Annamme käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaista opetusta lapsille ja aikuisille Helsingissä ja Lappeenrannassa sekä laajan oppimäärän mukaista opetusta Vantaalla, Tuusulassa, Lohjalla, Hyvinkäällä ja Porvoossa.

Syksystä 2018 alkaen Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi on noudattanut uutta opetussuunnitelmaa. Kansalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät: www.oph.fi ja paikalliset Taito Etelä-Suomen opsit yleinen ja laaja. 

Hakuaika jatkaville ja uusille oppilaille alkaa huhtikuun 1. päivä. Hakulomakkeeseen pääsee tästä: https://taitoetelasuomi.eepos.fi

Käsityökoulun perusryhmät 

Perusryhmissä harjoitellaan ja opitaan suunnittelua ja monia mielenkiintoisia tekniikoita ammattitaitoisten opettajiemme ohjauksessa. Tutuksi tulevat monet elinympäristömme materiaalit ja käsityötekniikat aina perinteisestä neulonnasta, kudonnasta, kankaan kuvioinnista ja huovutuksesta puu- betoni- ja keramiikkatöihin. 

Nikkari-ryhmien opetuksessa pääpaino on kovissa materiaaleissa ja käsityömuotoilussa. Opinnoissa tutustutaan mm. puuhun, metalliin, saveen, paperiin sekä muoviin. Sopivassa suhteessa yhdistelemme näitä tekniikoita myös pehmeisiin materiaaleihin. Osallistuimme 2016-17 Opetushallituksen rahoittamaan Craftlab-hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli tuoda teknologiaosaamista käsityökouluihin. Hyvinkään nikkariryhmämme oli yksi hankkeen pilottiryhmistä. 

Fantasia-asu ja vaatemuotoilu on Hyvinkäällä syksystä 2018 toiminut ryhmä, jossa toteutetaan villeimmätkin ideat fantasia-asujen ja -asusteiden maailmasta. Ryhmässä suunnitellaan ja valmistetaan hauskoja asuprojekteja kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Ryhmä sopii + 10 vuotiaille.

Teemaopinnot voidaan aloittaa, kun yhteiset opinnot on suoritettu. Teemaopinnot ovat kolmen oppitunnin pituisia. Teemaopintojen kesto on keskimäärin kaksi vuotta. Opetus koostuu kontaktiopetuksesta sekä omaehtoisesta oppimisesta. Opinnot muodostuvat yksilöllisesti oppilaan suorittamien opintojaksojen mukaan.

Käsityön syventävien opintojen tarkoituksena on opintojen laajentaminen tai painottaminen oppilaan valitsemalla tavalla. Opintojen tavoitteena on, että oppilas havainnoi, pohtii, arvottaa, käsitteellistää ja jakaa kokemuksiaan sekä omaksuu kriittisen ja rakentavan pohdinnan osaksi käsityöprosessiaan. Oppilasta ohjataan tekemään päätöksiä, toimimaan itsenäisesti ja aloitteellisesti sekä ilmaisemaan ja tulkitsemaan kokemuksiaan. Opinnoilla vahvistetaan oppilaan taitoja käyttää käsityötä vaikuttamisen ja osallistumisen välineenä. Käsityön syventävissä opinnoissa laaditaan itsenäisesti käsityön taiteen perusopintojen laajan oppimäärän mukainen päättötyö, joka sisältää teoksen, dokumentaation työskentelyprosessista ja siihen liittyvän itsearvioinnin.

Opintojen kesto

Lasten ja nuorten käsityön taiteen yleisen oppimäärän mukaiset opinnot kestävät noin neljä vuotta ja teemaopinnot kaksi vuotta. Yleisen oppimäärän mukaista opetusta annetaan Helsingissä ja Lappeenrannassa.

Laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot kestävät seitsemän vuotta ja syventävät opinnot neljä vuotta.

Todistukset

Perusopintojen todistus sekä päättötodistus ovat virallisia asiakirjoja, jotka noudattavat Opetushallituksen vahvistamaa käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita.

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän päättötodistus annetaan sen jälkeen, kun hän on suorittanut yleisen tai laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot.

Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan käsityön taiteen perusopetuksen yleisen tai laajan oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä.

Aikuisten käsityö- ja muotoilukoulun neljän vuoden opintojen aikana tutustutaan laajasti erilaisiin käsityön materiaaleihin sekä tekniikoihin. Lisäksi panostamme opinnoissa oman työn suunnitteluun ja itseilmaisun kehittämiseen. Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi itsenäistä työskentelyä, projektipäiviä sekä työpajavierailuja.

Aikuisten syventävien opintojen ryhmissä nimensä mukaisesti syvennytään käsityön ja taiteen mahdollisuuksiin käsityössä. Syventäviin opintoihin voi hakea suoritettuaan perusopinnot tai osoittamalla muualla hankitut tiedot ja taidot esimerkiksi portfoliolla tai todistuksella. Opinnot kestävät noin 2,5 vuotta.

Käsityön taiteen opiskelu sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kädellä tekemisestä, muotoilusta ja itsensä kehittämisestä. Sen myötä saa lisäosaamista omaan työhönsä ja se laajentaa harrastusmahdollisuuksia.

Aikuisten opetukseen sisältyvien perusopintojen laajuus on 800 oppituntia ja syventävien opintojen 500 oppituntia, yhteensä 1300 laskennallista tuntia. Aikuisten opinnoissa perusopintojen kesto on noin neljä vuotta, 100 oh/vuosi. Opintojen suorittamisesta saa todistuksen.

Opintokeskus Sivis tukee aikuisten käsityökoulua.